PDF Drukuj Email

    Publikacje:

-"Doświadczenia we wdrażaniu systemu kontroli jakości usług poświadczających"
"Rachunkowość" 2007r, nr 2.

-"System informacyjny rachunkowości w zarządzaniu- wybrane aspekty"
"Prawo przedsiębiorcy" 2007r, nr 51-52.

-"Doświadczenia z badania sprawozdań finansowych za pomocą próbkowania statystycznego"
"Rachunkowość" 2008r ,nr 2.

-"Jak prowadzić ewidencję u dewelopera"
"Rzeczpospolita" z 21.01.2008r DF rachunkowość.

-"Wynik finansowy brutto a podstawa opodatkowania"
"Prawo Przedsiębiorcy" 2008r ,nr 3.

-"Jak rozliczyć różnice kursowe przy kompensacie zobowiązań"
"Rzeczpospolita" z 04.02.2008r DF księgowość.

-"Który kurs waluty stosować przy potrącaniu wierzytelności"
"Rzeczpospolita" z 06.03.2008r DF podatki rachunkowe.

-"Warto amortyzować wynajmowane mieszkanie"
"Rzeczpospolita" z 12.05.2008r DF podatki dochodowe.

-"Różnice kursowe według metody bilansowej"
"Prawo Przedsiębiorcy" 2008r ,nr 23.


-"Podatkowa grupa kapitałowa"
"Prawo Przedsiębiorcy" 2009r ,nr 6.

-"Wycena operacji wyrażonych w walutach obcych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości"
"Prawo Przedsiębiorcy" 2009r ,nr 2.

-"Świadczenia pracownicze-wybrane zagadnienia"
"Prawo Przedsiębiorcy" 2009r ,nr 16.

-"Przychody podatkowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - aspekty dyskusyjne"
Artykuł na X Międzynarodowej Konferencji Naukowej NO-RA, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 26-28.10.2009
,
publikacja Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 52/2009.

-"Главные  проблемы развития аудита в Польше Polsa - Azerbaycan elmi-praktic simpoziumunun materiallari, Baki, „Nagil Ev  Azerbaycan  Respublikasi  Auditorlar  Palatasi . 2011, s. 42-53

-„Функционирование публичного контроля аудита финансовой отчётности в Польше”   в „Учёт и Финансы”   выпуск Но 9 (63)сентябрь 2011 , Ценральный дом бухгалтера, с. 24-26

-„Публичный контроль аудита финансовой отчётности в Польше - избранные вопросы”  в „Аудитор Украини” №7 (липень) 2011,  Аудиторская Палата Украины,  Киев

-"Kategoria i systematyka przychodów według MSR 18 "Przychody", "Wycena i ujęcie przychodów w sprawozdaniu finansowym"- dwa rozdziały do podręcznika pt. "Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Część II" Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Haliny Buk, Katowice 2014.

-"Realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w świetle współmierności przychodów i kosztów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą"- artykuł przekazany od publikacji w "Studia ekonomiczne- Zeszyty Naukowe" Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2014r.

-"Wybór formy opodatkowania a skutki w podatku dochodowym"
"Doradca Podatnika" 1997r ,nr 4.

-Komentarz do artykułu G. Wojtasika pt"Czy można zaliczyć do kosztów wydatek
potwierdzony paragonem"
"Rzeczpospolita" z 16.06.2008r DF.

-"Zarządzanie nieruchomościami a podatek od nieruchomości"
"Doradca Podatnika" 2000r, nr 5.

-"Rachunkowość zarządcza narzędziem menedżera - wykład na Konferencji naukowej dla
kadr zarządzających służby zdrowia, Katowice 2006. 

Konferencje:

-"Kierunki rozwoju audytu w aspekcie oczekiwań odbiorców sprawozdań finansowych"
Wykład na międzynarodowej konferencji audytingu na Ukrainie ,18 - 21.09.2008r. 

-"Implementacja 43 Dyrektywy UE do polskiego porządku prawnego"
Wykład na Międzynarodowej Konferencji Audytingu, Ukraina, Mukachero, 23-25.06.2009r.

-"Odpowiedzialność biegłego rewidenta wykonującego usługi poświadczające"
Wykład na Międzynarodowej Konferencji Audytingu, Ukraina, Charków 27-29.05.2010r.

-"Główne problemy rozwoju audytu w Polsce" - wykład na Międzynarodowej
Konferencji Audytingu, Azerbejdżan, Baku 25-28.01.2011r.

-"Doświadczenia audytu w Polsce, funkcjonowanie nadzoru publicznego, doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów, ceny usług poświadczających"- Wykład na spotkaniu bilateralnym organizacji zawodowych biegłych rewidentów Ukrainy i Polski, Kijów, Ukraina 15.03.2011r.

-"Celowość stosowania analizy dyskryminacyjnej w badaniu sprawozdań finansowych" - wykład na XIII Dorocznej Konferencji Audytingu w Jachrance k. Warszawy, 24-26.10.2012r.

-"Cash pooling w grupie kapitałowej- wybrane aspekty"- referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Zarządzanie- Rachunkowość- Nowe Technologie pt. "Koncepcje i instrumenty współpracy między organizacyjnej", 02-03.06.2014r. Kraków

 

 


                                     Do pobrania:

                                                            Formularz Ofertowy w formacie pdf

 

 

 
Licznik odwiedzin Liczniki Copyright © 2021. Zakład Rachunkowości AWE. Designed by TeddyBear