Obszary Działania PDF Drukuj Email


Badanie sprawozdań finansowych

Badania obejmują usługi poświadczające w zakresie jednostkowych sprawozdań finansowych , jak również skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.
Spółka AWE oferuje przeglądy okresowe sprawozdań finansowych , analizę sprawozdań finansowych na potrzeby udziałowców (akcjonariuszy),wierzycieli i innych interesariuszy . 
Biegli rewidenci przystępują do badania sprawozdania finansowego jeszcze przed jego sporządzeniem , pod koniec roku obrotowego. Pozwala to badającemu na obserwację prac inwentaryzacyjnych i przygotowawczych ,służenie doradztwem ,co w efekcie powinno przyczynić się do sporządzenia prawidłowego sprawozdania finansowego, skrócenia czasu badania i szybszego sporządzenia opinii i raportu z badania.  
Dla zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w Spółce stosowany jest wewnętrzny system kontroli jakości .Weryfikacja będąca zasadniczym ogniwem tego systemu przeprowadzana jest przez biegłych rewidentów nie uczestniczących w badaniu danego sprawozdania finansowego.
Raport z badania sprawozdania finansowego zawiera ocenę prawidłowości ważniejszych pozycji sprawozdania finansowego, a także ocenę prawidłowości rachunkowości jednostki. Zawiera również analizę podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych badanej jednostki , która pozwala wnioskować o efektywności jej działania w podstawowych obszarach . Umożliwia także wskazanie przesłanek ewentualnych zagrożeń kontynuacji działalności. 


Doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości.

Wykonujemy audyty podatkowe , doradztwo podatkowe, przedstawiamy implikacje podatkowe potencjalnych umów. Sporządzamy dokumentacje w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi, przygotowujemy projekty optymalizacji podatkowej ( warianty strategii podatkowej). Sporządzamy opinie podatkowe i udzielamy konsultacji w zakresie stosowania prawa podatkowego , w tym w szczególności, CIT, PIT, VAT, akcyza, podatki i opłaty lokalne, PCC ,oplata skarbowa i inne.
Wspomagamy korzystających z naszych usług podatników w kontaktach z organami skarbowymi.  
Świadczone przez nas usługi wspomagają właścicieli oraz kierownictwo jednostek w prowadzeniu kontroli finansowej oraz optymalizacji organizacji księgowości .
Opracowanie zakładowej polityki rachunkowości jako dokumentacji opisującej przyjęte rozwiązania rachunkowości zawsze dostosowane jest do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa , specyfiki jego branży i skali działalności. Polityka rachunkowości jako podstawowy dokument organizacyjny systemu rachunkowości w jednostce powinna zapewnić prawidłowość ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, ochronę majątku, wspierać optymalne cykl transakcyjne oraz system kontroli wewnętrznej. 


Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzimy księgi rachunkowe spółek prawa handlowego , spółek cywilnych ,osób fizycznych, organizacji pożytku publicznego, klubów sportowych. Oferujemy prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczeń ZUS, rozliczeń wynagrodzeń.
Usługi w tym zakresie świadczymy również w formie nadzoru nad księgowością prowadzoną u Zleceniodawcy . Nadzór taki sprawują biegli rewidenci.
Prowadzenie księgowości jednostki obejmuje w szczególności:
- sporządzenie lub modyfikację zakładowej polityki rachunkowości w tym zakładowego planu kont ,
- bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych w naszej siedzibie przy wykorzystaniu programów komputerowych ,obejmujące kontrolę rachunkową dowodów źródłowych, klasyfikację dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych , ,wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu F-K, wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- prowadzenie rejestrów VAT , sporządzanie deklaracji VAT,
- ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych ( CIT, PIT)
- sporządzanie miesięcznego rachunku zysków i strat,
-czynności związane z zamknięciem roku obrotowego i podatkowego, sporządzenie sprawozdania finansowego ,przygotowanie podatkowego zeznania rocznego, 
-sporządzanie innych sprawozdań wg potrzeb np. GUS, NBP,
- usługi doradztwa podatkowego i finansowo - księgowego w zakresie wynikającym z realizacji umowy, 
- uczestnictwo w kontrolach podatkowych i ZUS, udzielanie kontrolującym informacji i wyjaśnień,
- sporządzanie list plac pracowników Zleceniodawcy oraz osób współpracujących ze Zleceniodawcą na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), obliczanie należności pracowników za okres choroby, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od dokonanych wypłat, sporządzanie rocznych informacji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,
- rejestracja ( wyrejestrowanie ) ubezpieczonych w ZUS , sporządzanie deklaracji ZUS, przygotowanie miesięcznych informacji dla ubezpieczonych (RMUA) . 

Ekspertyzy

Doradztwo finansowe i ekspertyzy ekonomiczno - finansowe ( połączenia, przejęcia, przekształcenia spółek) wyceny wartości rynkowej akcji/udziałów, analizy typu due diligence, doradztwo i projektowanie systemów rachunkowości, audyt informatyczny systemów F-K, sporządzanie części finansowej prospektów emisyjnych.
Usługi te wspomagają bieżące procesy decyzyjne zachodzące w najważniejszych obszarach działalności przedsiębiorstwa, jak również powinny ułatwić rozwiązywanie problemów związanych z powstaniem ,łączeniem, przekształceniem lub likwidacją firmy. Ważną rolę odgrywają ekspertyzy wspomagające pozyskiwanie środków finansowych . Spółka AWE opracowuje wyceny, biznes plany ,ekspertyzy na temat organizacji rachunkowości jako systemu informacyjnego jednostki. 

 

 

                                     Do pobrania:

                                                            Formularz Ofertowy w formacie pdf

 

 
 
Licznik odwiedzin Liczniki Copyright © 2021. Zakład Rachunkowości AWE. Designed by TeddyBear